#creativeu_project

Partneriai


Koordinatorius


Circular Centre  yra socialinė įmonė, siekianti visuomenės be atskirties ir nulinių liekamųjų produktų. Tai ne pelno siekianti organizacija, kurios tikslas yra padėti moterims migrantėms ir pabėgėlėms bei ugdyti Švedijos darbo rinkoje reikalingus įgūdžius.

Kaip socialinė įmonė, siekianti padėti integruojantis darbo rinkoje, „Circular Center“ tiki prigimtine visų žmonių teise ir noru prisiimti atsakomybę. Siekiame didinti įtraukimą į darbo rinką, kad daugiau žmonių turėtų galimybę prasmingai gyventi. Todėl mes kuriame įsidarbinimo galimybes moterims, kurioms sunkiausia patekti į darbo rinką, o šis procesas pabėgėliams ir jų artimiesiems gali trukti daugelį metų.

Mes tikime, kad visi žmonės gali įsidarbinti ir gerai dirbti – jiems tiesiog reikia tinkamos pagalbos. Būtent tokią reikalingą pagalbą siekiame suteikti. Tokiu būdu daugiau moterų gali integruotis į visuomenę ir pasiekti savo tikslą – dirbti darbą, kuris joms patinka.

Organizacija „Circular Center“ rengia mokymo programas remdamasi žiedinės ekonomikos principais bendradarbiaudama su organizacijomis iš keleto pramonės šakų, o taip pat sukūrė metodus žemos kvalifikacijos darbo vietoms kurti, bendradarbiaudama su viešosiomis ir privačiomis organizacijomis vietos ir šalies mastu.

circularcentre.se


Partneriai


Anziani e Non Solo  yra NVO, nuo 2004 m. dirbanti socialinių inovacijų srityje, ypatingą dėmesį skirdama projektų valdymui ir paslaugų bei produktų kūrimui gerovės ir socialinės integracijos srityje.

„Anziani e Non Solo“ vykdoma veikla yra susijusi su skirtingomis socialinėmis sritimis, tokiomis kaip:

1) Parama socialiai remtiniems asmenims siekiant užimtumo ir socialinės integracijos
2) Smurto ir diskriminacijos prevencija ir lygių galimybių skatinimas
3) Parama nepalankioje padėtyje esantiems jaunuoliams ir jų įgalinimas: įgūdžių ugdymas, socialinė integracija ir perėjimas nuo mokyklos prie darbo
4) Mokymai ir parama skirta globėjams, teikiantiems pagalbą formaliu ir neformaliu būdu
5) Aktyvus senėjimas, įvairių kartų tarpusavio veiklos organizavimas ir parama senjorams, kuriems reikia pagalbos

ANS kompetencijos:

1) Socialinių projektų valdymas
2) Socialiniai tyrimai
3) Bandomieji projektai socialinėje srityje
4) Mokymai ir e. mokymas
5) Neformaliai įgytų įgūdžių pripažinimas
6) Konsultavimas

https://www.anzianienonsolo.it


Social Cooperative Activities for Vulnerable Groups – “EDRA”  – Socialinės bendradarbiavimo veiklos pažeidžiamoms grupėms – „EDRA“ yra ne pelno siekianti organizacija – nuo 2001 m. dirbanti psichinės sveikatos, protinės negalios, vaiko ir šeimos srityse, taip pat teikia pagalbą socialiniai pažeidžiamiems asmenims. Visų pirma, EDRA siekia didinti informuotumą psichinės sveikatos ir pažeidžiamų visuomenės grupių teisių gynimo klausimais.

Be to, organizacija yra labai aktyvi ES projektų dalyvė, koordinavusi kelis didelius projektus pagal programas „Erasmus +“ (KA2, Sportas) ir „Kūrybiška Europa“, taip pat dalyvavusi daugybėje projektų kaip partnerė. Minėti projektai pirmiausia susiję su:

1) Psichinių ligų prevencija, terapija ir reabilitacija taikant įvairius terapinius metodus (sportas, kultūra, skaitmeniniai įgūdžiai ir kt.)
2) Socialinėje atskirtyje esančių ir marginalizuotų grupių (migrantų, pabėgėlių ir kt.) socialinė integracija, taip pat integracija į vietines bendruomenes.
3) Švietimo nelygybės mažinimas, ugdant įgūdžius ir kompetencijas, būtinus norint integruotis į darbo rinką.

https://www.edra-coop.gr/en/


Socialinių inovacijų fondas (SIF) yra 1994 metais įsteigta nevyriausybinė organizacija, kuri padeda mažiau galimybių turintiems ir socialiai remtiniems žmonėms pasiekti teigiamų pokyčių jų gyvenime, sudarydama joms mokymosi galimybes, teikdama socialinę paramą, informavimą bei patarimus.
Nuo pat įkūrimo SIF dirba su skirtingomis socialiai remtinomis grupėmis: migrantais, ilgalaikiais bedarbiais, asmenimis iš atokių vietovių ir kitomis socialiai remtinomis grupėmis. SIF teikia pagalbą ir paramą žemos kvalifikacijos suaugusiems, turintiems mažiau galimybių visuomenėje ir darbo rinkoje, ypatingą dėmesį skiriant moterims.

SIF siekia suaugusiųjų švietimo, konsultavimo, karjeros planavimo, mentorystės paslaugas siekiant skatinti minėtų tikslinių grupių socialinę įtrauktį, įsidarbinimo galimybes ir verslumą, prisidedant prie jų įgalinimo ir gebėjimų stiprinimo bei kompetencijų tobulinimo, siekiant paskatinti integraciją į darbo rinką. SIF specialistai organizuoja mokymo, konsultavimo ir mentorystės veiklas ne mažiau nei 100 asmenų per metus.

Sukurtas ir palaikomas platus partnerių tinklas, kurį sudaro apie 200 tarptautinių ir 200 nacionalinių partnerių (įskaitant NVO, viešąsias įstaigas, universitetus, profesinio mokymo įstaigas, privačias įmones).

https://lpf.lt/en/


INDICO (Tarptautinis inovacijų, žinių ir kompetencijų institutas) yra tarptautinė žinių ir inovacijų profesinio mokymo asmenims ir organizacijoms agentūra. Tai ne pelno siekianti organizacija, atliekanti projektų valdymą, projekto rezultatų sklaidą bei diegianti naujoves švietime, naudojant naujas technologijas.

Valstybinės institucijos, tokios kaip savivaldybė ir įdarbinimo tarnyba, pripažino INDICO kaip mokymo paslaugų teikėją; bendradarbiaujant su minėtomis institucijomis, INDICO vykdo įdarbinimo tarpininkavimo veiklą, kurios tikslas – suteikti darbuotojams karjeros galimybes, atitinkančias jų savybes, o darbdaviams pasiūlyti tinkamiausius kandidatus, atitinkančius jų reikalavimus ir poreikius.

Organizacijos tikslai yra skatinti ir vykdyti novatoriškus ir kūrybiškus projektus įvairiuose sektoriuose, siekiant gerinti asmeninius įgūdžius ir kompetencijas, tuo pačiu skatinti mobilumą. INDICO taip pat siūlo įvairius kursus (internetinius ir mišrius) įvairiose profesinėse srityse. Virtualioje klasėje naudojamas novatoriškas mokymosi metodas, kai daugumą kursų veda dėstytojas. INDICO dalyvauja Europos švietimo projektuose nuo 2009 m. Dauguma tarptautinės patirties yra sutelkta į didaktines medžiagų ir metodikų naujoves, socialinę integraciją, taip pat į technines inovacijas.

https://www.indico.info/